історія кафедри

З 1997 р. кафедра носить назву “Гігієни та екології” та об'єднує в собі колишні самостійні кафедри: комунальної і радіаційної гігієни, гігієни праці, гігієни дітей і підлітків, гігієни харчування та клінічної дієтології.

На кафедрі навчаються студенти І-VI курсів за спеціальностями: “Лікувальна справа”, “Педіатрія” , "Стоматологія", "Фармація", "Ерготерапія та фізична реабілітація", "Медицина".

Кафедра приймала участь у розробці кваліфікаційних характеристик нових навчальних програм викладання дисциплін "Гігієна", " Охорона праці в галузі".

Напрямки наукових досліджень кафедри:

  • комплексне вивчення суспільного здоров’я населення у зв’язку із впливом факторів навколишнього середовища в умовах екологічного негаразду та розробка профілактичних заходів щодо охорони довкілля і здоров’я населення, розробка нових методичних підходів до оцінки стану здоров`я населення в умовах багатофакторного впливу чинників довкілля та рекомендацій по вдосконаленню ранньої донозологічної діагностики при масових профілактичних обстеженнях населення;

  • еколого-гігієнічна оцінка наслідків техногенного порушення і забруднення ґрунту і суміжних об`єктів на території промислових комплексів;

  • дослідження факторів промислового середовища та трудового процесу та змін у організмі робочих у процесі трудової діяльності;

  • фізіолого-гігієнічне обґрунтування раціонального харчування різних вікових груп дитячого населення та оптимізація стану здоров’я дітей та підлітків за рахунок використання аліментарного фактору.

На кафедрі працюють науково-виробничі трудові колективи (НВТК), які пройшли акредитацію та атестацію в МОЗ України на право проведення досліджень:

КАФЕДРА ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ ДЗ «ДМА»:

ТРАДИЦІЇ ТА РОЗВИТОК

Сучасна випускаюча кафедра гігієни та екології ДЗ «ДМА МОЗУ» організована в 1997 році та є нащадком профільних гігієнічних кафедр Дніпропетровського медичного інституту: кафедри комунальної гігієни (заснована у 1940 році), кафедри гігієни праці (заснована у 1925 році), кафедри гігієни харчування (заснована у 1941 році), кафедри гігієни дітей та підлітків (заснована у 1947 році).

Засновниками наукової школи профільних гігієнічних дисциплін по праву вважаються професори Чукмасова Галина Тихонівна, Шелюг Михайло Якович, Смолянський Борис Леонідович, Ковров Яків Григорович, доценти Стародубова Тетяна Федорівна, Варшавський Мойсей Михайлович, Маслова Любов Іванівна.

Кафедра гігієни праці заснована у 1925 році на базі промислово-санітарної лабораторії обласного відділу охорони праці. Перший завідувач – професор Михайло Варфоломійович Донич (1878-1951). Методична основа викладання дисципліни сформувалась під орудою професорів І.Я. Штрума (керував кафедрою з 1932 року) та доцента М.К. Картмана (був завідувачем з 1948 року). З 1955 року і до кінця існування кафедрою керувала д. мед. н., професор Галина Тихонівна Чукмасова (1911-1992). Наукові розробки кафедри стосувались питань фізіології і гігієни праці робітників нових професій металургійного виробництва, обґрунтування заходів для зниження напруження трудового процесу, оптимізації і раціоналізації режимів праці і відпочинку. Професор Г.Т. Чукмасова підготувала 18 кандидатів та 1 доктора наук, у 1985 році за досягнення в галузі гігієни праці була нагороджена премією Ради Міністрів СРСР.

Кафедра комунальної гігієни заснована у 1940 році. З моменту її заснування очолив талановитий вчений та педагог доцент Микола Васильович Євмєн’єв. У повоєнний час кафедра успішно відновила учбовий процес та зміцнила матеріальну базу, а наукові дослідження були спрямовані на гігієнічну оцінку житлових та громадських будівель в умовах відбудови населених пунктів України після Другої світової війни. З 1952 по 1954 роки кафедрою керував доктор медичних наук, професор Левко Наумович Кушаківський. У 1954 році на посаду завідуючого був обраний доцент Іван Павлович Сергій – досвідчений гігієніст та організатор. У 1957 році на посаду завідувача кафедрою був призначений кандидат медичних наук Михайло Якович Шелюг, який потому керував нею 28 років. В цей час остаточно сформувався науковий напрямок кафедри – опрацювання гігієнічних засад питного водопостачання населених пунктів Придніпров’я та дослідження у галузі санітарної охорони ґрунту від техногенного забруднення підприємствами металургійної і гірничодобувної галузі. В ті роки на матеріалах наукових досліджень колективу кафедри були захищені докторська дисертація професора Шелюга М.Я. «Вплив атмосферних забруднень підприємств чорної металургії з коксохімічним виробництвом на санітарний стан ґрунту» (1968 р.), кандидатські дисертації доцента Лакізи П.І. (1963 р.), доцента Ярошевського Б.Н. (1969 р.). Науковий інтерес кафедри був також спрямований на вивчення гігієнічних аспектів проживання населення в промислових містах. З цієї проблеми були захищені кандидатські дисертації викладачів кафедри Калініченко Г.С. (1964 р.), Дроздової Т.В. (1970 р.), Грабаря П.А. (1978 р.). Результатом кафедральних досліджень у галузі гігієни ґрунту стала розробка на початку 80-х років всесоюзних гігієнічних нормативів марганцю та ванадію у ґрунті. Наукову естафету професора Шелюга М.Я. прийняв його талановитий учень – Едуард Анатолійович Деркачов, який у 1985 став на чолі кафедри комунальної та радіаційної гігієни. Під його керівництвом кафедра зміцнила науково-дослідницьку базу та продовжила вивчення екологічних проблем Придніпров’я, а традиційні гігієнічні дослідження були доповнені методами медичної екології. За результатами кафедральних науково-дослідних робіт в галузі гігієни та екології ґрунту були захищені докторська дисертація професора Деркачова Е.А. «Гігієнічне обґрунтування видів та способів рекультивації ґрунту при здобичі та переробці корисних копалин» (1992 р.), кандидатські дисертації викладача Мельник О.В. (1989 р.), наукового співробітника Смірнова Ю.Б. (1991 р.), викладача Шевченка О.А. (1994 р.).

Кафедра гігієни харчування заснована у 1941 році. Впродовж тривалого часу – з 1957 по 1974 рік її очолювала доцент Тетяна Федорівна Стародубова, під керівництвом якої було науково обґрунтовано та впроваджено в усіх школах-інтернатах та дитячих будинках України нову систему харчування. З 1974 р. і до кінця існування кафедри її завідувачем був професор Борис Леонідович Смолянський, який започаткував новий науковий напрямок – дослідження клінічних питань харчування та обґрунтування принципів первинної та вторинної харчової профілактики неінфекційних захворювань різних груп населення. З 1974 по 1989 рік під керівництвом Смолянського Б.Л. було захищено 2 докторські та 8 кандидатських дисертацій.

Організатором та першим завідувачем кафедри гігієна дітей та підлітків був дитячий лікар доц. Мойсей Михайлович Варшавський, який очолював колектив з 1947 по 1954 рік. Надалі (до 1971 року) кафедрою завідувала доцент Любов Іванівна Маслова, при якій було сформовано основи освітнього процесу та методичної роботи з дисципліни. З 1971 року і до кінця існування кафедри її очолював професор Яків Григорович Ковров. Професор Я.Г. Ковров (народився у 1924 році), учасник Великої Вітчизняної війни, має 15 бойових орденів та медалей. За керівництва професора Коврова Я.Г. та професора Буряк Л.І. колектив кафедри вивчав стан здоров'я дітей Придніпров’я, розробляв нові регіональні стандарти фізичного розвитку дітей, систему реабілітаційних та оздоровчих заходів для школярів.

Сучасний розвиток наукового напрямку – вивчення впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я населення техногенно навантажених регіонів кафедра гігієни та екології отримала завдяки ініціативи д.мед.н., професора, лауреата державної премії України в галузі науки та техніки Едуарда Анатолійовича Деркачова, який завідував кафедрою до 2007 р. Його справу впродовж 2007-2015 років продовжував д.мед.н., професор Олександр Анатолійович Шевченко. На сучасному етапі (з 2016 р.) кафедру гігієни та екології очолює д.мед.н., професор Рублевська Надія Іванівна. Кафедра успішно продовжує реалізацію наукового напрямку в галузі медичної екології та гігієни довкілля в рамках ініціативної теми «Гігієнічна оцінка впливу природних та техногенних факторів на стан здоров’я населення».

За останній час були захищені докторські дисертації професора Шевченка О.А. «Наукове обґрунтування еколого-гігієнічних заходів щодо попередження впливу токсичних промислових відходів на довкілля та здоров’я населення» (2009 р.), професора Рублевської Н.І. «Гігієнічні аспекти аерогенного впливу ксенобіотиків на формування здоров’я дітей в умовах промислового регіону» (2011 р.), доцента Щудро С.А. «Критеріальне значення соціально-гігієнічних чинників та умов навчання у формуванні здоров’я підлітків загальноосвітніх закладів у сучасних умовах» (2011 р.), кандидатські дисертації викладача Григоренко Л.В. «Еколого-гігієнічна оцінка забруднення грунту кадмієм та свинцем в умовах техногенного навантаження на довкілля» (2010 р.), аспірантів Огір К.Ю. «Еколого-гігієнічна характеристика промислових відходів на території великого індустріального міста та визначення ризиків впливу на довкілля та здоров’я населення» (2011 р.), Крамарьової Ю.С. “Еколого-гігієнічне обґрунтування застосування органо-мінеральних добрив, отриманих з осадів міських стічних вод» (2012 р.), Дзяка М.В. «Еколого-гігієнічна оцінка використання осадів міських стічних вод при формуванні вторинних екосистем» (2013 р.), Кулагіна О.О «Еколого-гігієнічна оцінка та регламентація вмісту нафтопродуктів у землях різного цільового призначення» (2017), пошукачів Дороганя С.Б. «Наукове обґрунтування гігієнічних та санітарно-просвітницьких заходів профілактики радіотривожності населення урановидобувних регіонів» (2017) та Коваля В.В. «Гігієнічна оцінка доочищеної, фасованої та питної води та її впливу на здоров’я споживачів в умовах індустріального міста» (2018).

Результати наукових досліджень співробітників кафедри останніх років знайшли відображення у 8 монографіях та 97 наукометричних та фахових статтях, отримано вісім патентів на винахід та корисну модель, видано 12 інформаційних листів та галузевих нововведень. Наразі наукові дослідження за кафедральною тематикою реалізуються у виконанні докторської дисертації доц. Григоренко Л.В. «Гігієнічні аспекти питного водопостачання та наукове обґрунтування попередження ризиків для здоров’я сільського населення індустріальних регіонів України», дисертації аспіранта Степанова С.В. «Гігієнічна оцінка комбінованого впливу ароматичних вуглеводнів атмосферного повітря на стан здоров’я дитячого населення індустріального регіону» на здобуття наукового ступеня доктор філософії.

Нині кафедра є однією з провідних в Україні в галузі медичної екології, тут сформовано потужний науково-педагогічний колектив, який забезпечує додипломну та післядипломну підготовку лікарів за напрямками: «Гігієна та екологія» (для студентів 6-х курсів за спеціальністю «Лікувальна справа» та «Педіатрія»), «Охорона праці в галузі» (для студентів 2-3 курсів за фахом «Медицина» та «Стоматологія»), «Гігієна та екологія» (для студентів 1 курсу за фахом «Ерготерапія та фізична реабілітація»), Охорона праці в фармацевтичній галузі" (для студентів 5 курсу за фахом «Фармація»), «Гігієна в фармації та екологія» (для студентів 2 курсу спеціальність «Фармація»), «Основи охорони праці та охорона праці в фармації» (для студентів 5 курсу за спеціальністю «Фармація»), «Загальна гігієна», «Гігієна харчування» та «Лабораторні методи дослідження факторів навколишнього середовища» (стажування та тематичного удосконалення для практичних лікарів-гігієністів та лікарів-лаборантів), «Громадське здоров’я» (для аспірантів).

Педагогічний колектив кафедри брав участь у створенні національних підручників з гігієнічних дисциплін: «Комунальної гігієни» (2003), «Гігієни харчування» (2005), «Комунальной гигиены (на русском языке)» (2006), «Гігієни та екології» (2006), «Гигиены и экологии (на русском языке)» (2008 р.), «Гігієни дітей та підлітків» (2008), “Hygiene and ecology (для англомовних студентів)” (2009) та ін. На кафедрі напрацьовано сучасне методичне забезпечення, в тому числі створено 6 навчальних відеофільмів, 12 посібників (у тому числі англійською та французькою мовами), які рекомендовані ЦМК МОН, МОЗ та Вченою Радою ДЗ «ДМА» як навчальні посібники для студентів ВМНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Останніми роками на кафедрі оснащено 7 тематичних кімнат (в тому числі для занять англомовних студентів) та комп’ютерний клас, придбано сучасне демонстраційне обладнання, що дозволяє підвищувати ефективність навчального процесу. На кафедрі проводиться викладання навчальних дисциплін на англійській та французькій мовах (доценти Крамарьова Ю.С. та Григоренко Л.В.).